Cele działalności Kościoła


§5

1.Celem działalności Kościoła jest:

1.1. Ewangelizacja – głoszenie wszystkim ludziom ewangelii o Jezusie Chrystusie;
1.2. Formacja dojrzałych postaw chrześcijańskich w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym;
1.3. Wychowanie do pełnej wolności ewangelicznej;
1.4. Odnowienie i pogłębienie życia modlitewnego;
1.5. Propagowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej;
1.6. Pogłębianie jedności i współpracy miedzy kościołami chrześcijańskimi;
1.7. Prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej i społecznej w celu niesienia pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym.

§ 6

2.Kościół realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie nabożeństw i spotkań modlitewnych.
2. Obchodzenie Wieczerzy Panskiej oraz urządzanie chrztów, ślubów i pogrzebów.
3. Organizowanie obozów letnio-zimowych, wczasów i rekolekcji formacyjnych o tematyce chrześcijańskiej.
4. Organizowanie konferencji o tematyce chrześcijańskiej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych o tematyce chrześcijańskiej.
6. Organizowanie imprez rozrywkowych w duchu chrześcijańskim.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej w postaci:

7.1. wydawnictw okolicznościowych, książkowych zarówno techniką małej poligrafii, jak i drukiem;
7.2. organizowanie kursów miejscowych i korespondencyjnych;
7.3. rozpowszechnianie nagrań audio i video;
7.4. nagrywanie audycji radiowych i telewizyjnych.

8. Animowanie życia kościelnego.
9. Tworzenie szkół ewangelizacji.
10. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.
11. Zakładanie i prowadzenie szkół kształcących liderów, pastorów i innych posługujących chrześcijan.
12. Finansowanie i wspieranie kościołów, stowarzyszeń, fundacji, organizacji i osób fizycznych, których cele i sposoby działania są zgodne ze statutem Kościoła.
13. Powołanie fundacji.
14. Prowadzenie działalności gospodarczej.
15. Zakładanie rozgłośni radiowej i telewizyjnej.
16. Zakładanie stowarzyszeń.
17. Posiadanie majątku ruchomego i nieruchomego, zarządzanie nim oraz zbywanie.
18. Realizowanie inwestycji sakralnych i kościelnych.
19. Organizowanie, zakładanie i pomoc w prowadzeniu wspólnot i jednostek organizacyjnych kościoła.