Członkowie Kościoła


§ 7

1. Członkami Kościoła są osoby które:

1.1. Akceptują wyznanie wiary Kościoła;
1.2. Akceptują cele i sposoby działania Kościoła;
1.3. Czynnie angażują się w budowanie Kościoła;
1.4. Są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, cudzoziemcami ub bezpaństwowcami. Nie czyni się rozróżnienia pomiędzy osobami ającymi i nie mającymi miejsca zamieszkania na terytorium RP;
1.5. Ukończyły 18 lat;
1.6. Nie ukończyły 18 -tu lat – za zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.
 

§ 8

1. Rada Starszych składa się z Pastora i Starszych Kościoła.

2. W życiu Kościoła uczestniczą:

2.1. Członkowie Kościoła;
2.2. Kandydaci na członka Kościoła – przygotowywani w Kościele przez okres do jednego roku, od chwili zadeklarowania chęci wstąpienia do Kościoła;
2.3. Sympatycy – uczestniczący w wybranych przez siebie otwartych spotkaniach Kościoła.

3. Decyzję o członkostwie w Kościele podejmuje Rada Starszych po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem na członka, a w odniesieniu do osób niepełnoletnich – po dostarczeniu pisemnej zgody rodziców, lub opiekuna prawnego.