Osoby Prawne, Organy Kościoła i ich kompetencje


§ 11

1. Osobowość prawną posiada Kościół jako całość oraz poszczególne Wspólnoty, o których mowa w niniejszym Statucie.

1.1. Prawnymi organami, za pomocą których Kościół wykonuje swoje prawa i obowiązki są:

1.1.1. Pastor – organ naczelny
1.1.2. Rada Starszych
1.1.3. Rada Pastorów

1.2. Organami prawnymi Wspólnoty są Pastor Wspólnoty oraz Zebranie Członków Wspólnoty.

2. Osobą prawną jest także jednostka organizacyjna Kościoła o nazwie Szkoła Biblijna „Wieczernik”, z siedzibą w Kielcach, której terenem działania jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Osoba prawna Kościoła nie odpowiada za zobowiązania innej osoby prawnej Kościoła.

4. Zakres uprawnień Szkoły Biblijnej obejmuje:

4.1. Kształcenie i szkolenie chrześcijan na podstawie Słowa Bożego;
4.2. Organizowanie i prowadzenie praktyk dla studentów Szkoły Biblijnej;
4.3. Organizowanie seminariów i konferencji;
4.4. Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów chrześcijańskich potrzebnych do prowadzenia działalności przez Szkołę Biblijną.

5. Jednostką organizacyjną, o której mowa w par. 11. ust.2., tworzy, znosi i przekształca Rada Starszych Kościoła.

5.1. Decyzje zapadają w trybie par. 13.ust.6 niniejszego Statutu;
5.2. W razie podjęcia decyzji o zniesieniu jednostki organizacyjnej, jej majątek przechodzi na Kościół jako całość.

6. Organem Szkoły Biblijnej „Wieczernik” jest dyrektor, którego powołuje i odwołuje Pastor Kościoła.

7. Do kompetencji dyrektora należy kierowanie podległą mu jednostką i reprezentowanie jej w sprawach majątkowych. Pełni on swoje funkcje jednoosobowo.

8. Działalność Szkoły Biblijnej „Wieczernik” posiadającej osobowość prawną reguluje szczegółowo ustanowiony przez Radę Starszych Kościoła – statut.

9. Osoby prawne Kościoła mogą tworzyć jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a w szczególności: jednostki gospodarcze, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, wydawnictwa, instytuty wydawnicze, przedszkola, Szkoły podstawowe i średnie, działające według odpowiednich przepisów państwowych i wewnętrznych.

10. Rada Starszych Kościoła dla zrealizowania jej celów i zadań, szerzenia kultu religijnego, zasad nauki chrześcijańskiej, wiary, kultury, formowania dojrzałych postaw chrześcijańskich w życiu społecznym, zawodowym oraz rodzinnym, pogłębiania jedności i współpracy między chrześcijanami, działalności charytatywnej, opiekuńczo – wychowawczej i innej może tworzyć organizacje działające na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach.

10.1. Rada Starszych Kościoła może ustanawiać fundacje, zgodnie z przepisami prawa o fundacjach.
10.2. Rada Starszych Kościoła może tworzyć spółki prawa cywilnego i handlowego.


§ 12

1.Do kompetencji Pastora należy:

1.1. Przewodniczenie Radzie Starszych.
1.2. Przewodniczenie Radzie Pastorów.
1.3. Reprezentowanie Kościoła na zewnątrz wobec władz administracyjnych, sądowych i innych.
1.4. Reprezentowanie Kościoła za granicą.
1.5. Składanie oświadczeń woli w imieniu Kościoła oraz zaciąganie zobowiazań majątkowych.
1.6. Prowadzenie ewidencji członków Kościoła.
1.7. Powoływanie pełnomocników do realizacji swoich kompetencji.
1.8. Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Starszych.
1.9. Zatrudnianie pracowników, na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, do wykonywania celów statutowych.
1.10. Zwoływanie posiedzeń Rady Pastorów.
1.11. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów jednostek organizacyjnych.


§ 13

1. Rada Starszych składa się z Pastora i Starszych Kościoła.

2. Rada Starszych może minimalnie liczyć trzy osoby, a maksymalnie dwanaście osób.

3. Do kompetencji Rady Starszych należy w szczególności:

3.1. Powoływanie i odwoływanie Pastora Kościoła;
3.2. Powoływanie i odwoływanie Starszych Kościoła;
3.3. Prowadzenie ewidencji finansowej;
3.4. Nadzór nad działalnościa finansową wspólnot Kościoła, a w szczególności wgląd w ich aktywa i pasywa;
3.5. Naliczanie płac oraz rozliczanie podatków;
3.6. Prowadzenie sprawozdawczości;
3.7. Zarządzanie majątkiem trwałym Kościoła;
3.8. Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Pastora;
3.9. Przyjmowanie i wyłączanie członków Kościoła;
3.10. Zajmowanie się sprawami zleconymi przez Pastora;
3.11. Czuwanie nad całości? życia Kościoła i zgodnością prowadzonego w niej nauczania ze słowem Bożym oraz nad przestrzeganiem przez członków zasad etyki chrześcijańskiej;
3.12. Kierowanie działalnością ewangelizacyjną, misyjną i gospodarczą Kościoła;
3.13. Ustalanie zasad współpracy między jednostkami organizacyjnymi Kościoła;
3.14. Powoływanie i odwoływanie Pastorów wspólnot;
3.15. Rozstrzyganie spornych spraw w obrębie poszczególnych wspólnot dotyczących życia duchowego wspólnoty;
3.16. Tworzenie, znoszenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych Kościoła;
3.17. Ustanawianie statutów dla jednostek organizacyjnych Kościoła.
3.18. Przyjmowanie nowych wspólnot oraz wykluczanie z Kościoła wspólnot, które odchodzą od zasad wiary lub celów działalności Kościoła;

4. Posiedzenie Rady Starszych zwołuje Pastor lub Starszy wchodzący w skład Rady Starszych.

5. Wszelkie decyzje, dotyczące spraw nie objętych lub nieuregulowanych niniejszym statutem, Rada Starszych podejmuje przy obecności co najmniej 50% członków Rady.

6. Rada Starszych stara się podejmować decyzje poprzez uzgodnienie stanowisk wszystkich członków Rady. W przypadku rozbieżności stanowisk ostateczną decyzję, po wysłuchaniu zdania wszystkich członków Rady podejmuje Pastor. W takim przypadku Pastor jest obowiązany przedstawić Starszym uzasadnienie podjętej decyzji.


§ 14

Duchownymi w Kościele są: Pastor i Starsi.


§ 15

1. Pastor Kościoła wybierany jest spośród i na wniosek Starszych wchodzących w skład Rady Starszych. Decyzja o wyborze Pastora zapada bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 75% Starszych wchodzących w skład Rady Starszych.

2. Pastor powoływany jest na okres bezterminowy.

3. Odwołanie Pastora z urzędu może dokonać się na skutek:

3.1. Decyzji Rady Starszych o ile postępuje on niezgodnie ze słowem Bożym, głosi nauki sprzeczne z zasadami wiary, lub prowadzi Działalność szkodliwą dla Kościoła. Decyzja o odwołaniu Pastora z urzędu może być podjęta bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 75% Starszych wchodzących w skład Rady Starszych;
3.2. Własnej prośby o zwolnienie.


§ 16

1. Starsi Kościoła, wchodzący w skład Rady Starszych, wyłaniani są spośród członków Kościoła na wniosek Rady Starszych w oparciu o biblijne kwalifikacje szczegółowo podane w 1Tm 3,1-7 i Tt 1,6-9. Kandydatów typuje Rada Starszych, biorąc pod uwagę własną znajomość kandydatów, jak też opinie doświadczonych chrześcijan. Decyzję podejmuje Rada Starszych.

2. Członkowie Kościoła wnioskowani przez Radę Starszych na urząd Starszego Kościoła przygotowywani są w Kościele przez okres próbny trwający do jednego roku. Po zakończeniu tego okresu Starszy zostaje wprowadzony na swój urząd decyzją Rady Starszych bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 75% Starszych wchodzących w skład Rady Starszych.

3. Starszy powoływany jest na okres bezterminowy.

4. Odwołanie Starszego z urzędu może dokonać się na skutek:

4.1. Własnej prośby o zwolnienie;
4.2. Decyzji Rady Starszych o odwołaniu Starszego o ile postępuje on niezgodnie ze słowem Bożym, głosi nauki sprzeczne z zasadami wiary lub prowadzi Działalność szkodliwą dla Kościoła. Decyzja o odwołaniu Starszego z urzędu może być podjęta bezwzględną większością głosów przy obecno?ci co najmniej 75% Starszych.


§ 17

1. Rada Pastorów składa się z Rady Starszych Kościoła i Pastorów wszystkich wspólnot Kościoła.

2. Do kompetencji Rady Pastorów nale?y:

2.1. Ustalanie zasad współpracy między wspólnotami;
2.2. Rozstrzyganie spornych spraw między wspólnotami;
2.3. Doradzanie Kościołowi we wszystkich sprawach dotyczących jej działalności i działalności poszczególnych wspólnot.


§ 18

1. Posiedzenie Rady Pastorów zwołuje każdorazowo Pastor Kościoła na wniosek Starszych wchodzących w skład Rady Starszych lub na wniosek Pastora wspólnoty.

2. Pastor Kościoła zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Pastorów przynajmniej raz w roku.

3. Do ważności uchwał podejmowanych przez Radę Pastorów niezbędna jest obecność Pastora Kościoła oraz Pastorów co najmniej 50% wspólnot. Uchwałę uważa si? za podjętą jeżeli głosowało za nią 75% obecnych członków Rady Pastorów.

4. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgromadzi się potrzebna liczba Pastorów wspólnot, to następne posiedzenie Rady Pastorów następuje w terminie wyznaczonym przez Pastora Kościoła, przy czym uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów i są ważne bez względu na liczbę obecnych Pastorów wspólnot.