Postanowienia końcowe, zmiana statutu, rozwiązanie Kościoła i wspólnot§ 36

1. Kościół reprezentuje na zewnĄtrz Pastor Kościoła oraz upoważnieni przez niego na piśmie Starsi.

2. Współlnotę reprezentuje na zewnątrz Pastor wspólnoty.


§ 37

Zmiany w treści niniejszego statutu mogą być dokonywane przez Radę Starszych, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 75% członków Rady.


§ 38

1. Kościół może zostać rozwiązany na mocy uchwały powziętej przez Radę Starszych, bezwzględną ilością głosów przy obecności co najmniej 75% cz?onków Rady.

2. Decyzja o rozwiązaniu Kościoła dotyczy również osób prawnych Kościoła.


§ 39

1. W razie rozwiązania Kościoła jego majątek zostaje przekazany w całości lub w części:

1.1. na cele charytatywne;
1.2. innemu związkowi wyznaniowemu;
1.3. innym osobom prawnym.

2. Decyzje o przeznaczeniu majątku Kościoła i wszystkich jego jednostek organizacyjnych podejmuje Rada Starszych bezwzględną większością głosów, przy obecności conajmniej 75% członków Rady.


§ 40

1. W razie zmian powodujących reorganizację lub rozwiązanie wspólnoty o przeznaczeniu majątku w części dotyczącej udokumentowanego wkładu Kościoła decyduje Rada Starszych bezwzględną większością głosów, przy obecności conajmniej 75% członków Rady.

2. W razie reorganizacji, rozwiązania lub odłączenia się wspólnoty od Kościoła, o części majątku wspólnoty lub jej jednostki organizacyjnej, która to część nie stanowi udokumentowanego wkładu Kościoła, decyduje Zebranie Członków wspólnoty bezwzględną większością głosów, przy obecności conajmniej 75% członków Zebrania.

3. Majątek wspólnoty może zostać przekazany w całości lub w części:

3.1. Kościołowi jako całości;
3.2. innej Wspólnocie lub innej jednostce organizacyjnej;
3.3. innemu związkowi wyznaniowemu.

4. Majątek może również pozostać własnością wspólnoty w wypadku odłączenia się wspólnoty od Kościoła.