Postanowienia ogólne


§ 1

Kościół Chrześcijański „Wieczernik”, zwany dalej „Kościołem” jest w kategoriach prawnych dobrowolnym związkiem wyznaniowym składającym się z wierzących chrześcijan, uznających zasady wiary ustanowione w Piśmie świętym, a stanowiącym związek autonomicznych wspólnot i innych kościelnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 2

1. Kościół jest w pełni samodzielny w zakresie działalności religijnej i wewnątrzkościelnej, niezależny od jakiejkolwiek władzy duchownej i świeckiej oraz posiada własną strukturę określoną w niniejszym statucie.
2. Praca Kościoła jest realizowana według wewnętrznych postanowień (wewnętrznego regulaminu).

 

§ 3

1. Terenem działania Kościoła jest cały obszar RP, a jej siedziba znajduje się w Kielcach.

2. Dla właściwej realizacji celów, Kościół może prowadzić działalność poza granicami kraju, jak również należeć bądź tworzyć organizacje krajowe i międzynarodowe zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym RP.

 

§ 4

Kościół może zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem, również spośród własnych członków, dla realizacji celów statutowych.