Wspólnoty Kościoła


§ 19

Kościół może tworzyć swoje wspólnoty, poprzez działalność misyjną, na terenie całego obszaru RP i poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 20

1. Kościół może przyjąć już istniejące wspólnoty, a także inne działające grupy chrześcijan.

2. Przyjęcie innej wspólnoty lub grupy jako wspólnoty Kościoła dokonuje się na jej pisemną prośbę, decyzją Rady Starszych.


§ 21

Wspólnotą jest lokalna grupa (społeczność) osób, które wyznają zasady wiary przyjęte w Kościele.


§ 22

1. Wspólnotę w danej miejscowości powołuje Rada Starszych na wniosek osób zainteresowanych.

2. W przypadku powoływania kolejnej wspólnoty w danej miejscowości Rada Starszych zasięga opinii Pastora wspólnoty już istniejącej (Pastorów wspólnot już istniejących).

3. Najmniejsza liczba członków wspólnoty wynosi 7 osób.

4. Siedzibą wspólnoty jest miejscowość, w której ma swą siedzibę Pastor wspólnoty, a jej terenem działania jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 23

1. wspólnoty noszą nazwę: wspólnota Kościoła Chrześcijańskiego „Wieczernik”, z dodaniem nazwy własnej wspólnoty.

2. wspólnota posiada nazwę różną od innych nazw wspólnot Kościoła Chrześcijańskiego „Wieczernik”.


§ 24

Postanowienia dotyczące członków Kościoła oraz ich praw i obowiązków określone w paragrafach od „7″ do „10″ mają odpowiednie zastosowanie do członków wspólnoty.


§ 25

1. wspólnoty zachowują swobodę działania w ramach wspólnie wyznawanej wiary i zasad ustanowionych w Piśmie świętym oraz swobodę administrowania i dysponowania swym majątkiem, utrzymywania swych urządzeń, a także jednostek organizacyjnych wspólnoty.

2. Zakres działalności i uprawnień jednostek organizacyjnych wspólnoty ustala organ powołujący.


§ 26

Organami wspólnoty są:

1. Zebranie Członków wspólnoty.
2. Pastor wspólnoty.


§ 27

1. Do szczególnych kompetencji Zebrania Członków wspólnoty należą:

1.1. Występowanie z wnioskiem w sprawie powołania i odwołania Pastora wspólnoty.
1.2. Podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia, znoszenia i przekształcania jednostek organizacyjnych wspólnoty.
1.3. Podejmowanie decyzji w sprawie przekształcania i likwidacji wspólnoty, w tym odłączenia się od Kościoła.

2. Decyzje powyższe zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności conajmniej 75% Zebrania Członków wspólnoty. Odpowiednie wnioski Pastor wspólnoty składa Radzie Starszych Kościoła.

§ 28

1. Do szczególnych zadań wspólnoty należy:

1.1. Ewangelizacja – głoszenie wszystkim ludziom ewangelii o Jezusie Chrystusie;
1.2. Formowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym;
1.3. Wychowanie do pełnej wolności ewangelicznej;
1.4. Odnowienie i pogłębienie życia modlitwą;
1.5. Propagowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej;
1.6. Pogłębianie jedności i współpracy między chrześcijanami;
1.7. Prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej i społecznej w celu niesienia pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym.

§ 29

1. Pastora wspólnoty powołuje Rada Starszych Kościoła. Decyzja o wyborze Pastora wspólnoty zapada bezwzględną większością głosów przy obecności conajmniej 75% członków Rady Starszych wchodzących w skład Rady Starszych.

2. Pastor wspólnoty powoływany jest na okres bezterminowy.

3. Odwołanie Pastora z urzędu może dokonać się na skutek:

3.1. Decyzji Rady Starszych Kościoła, o ile postępuje on niezgodnie ze Słowem Bożym, głosi nauki sprzeczne z zasadami wiary, prowadzi działalność szkodliwą dla wspólnoty i całego Kościoła. Decyzja o odwołaniu Pastora z urzędu może być podjęta bezwzględną większością głosów przy obecności conajmniej 75% członków Rady Starszych;
3.2. Na skutek pisemnego wniosku przynajmniej 50% członków danej wspólnoty;
3.3. Własnej prośby o zwolnienie.

§ 30

1. Do kompetencji Pastora wspólnoty należy:

1.1. Reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz wobec władz administracyjnych, sądowych i innych;
1.2. Reprezentowanie wspólnoty za granicą;
1.3. Składanie oświadczeń woli i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu wspólnoty;
1.4. Prowadzenie ewidencji członków wspólnoty;
1.5. Powoływanie pełnomocników do realizacji swoich kompetencji;
1.6. Zatrudnianie pracowników, na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, do wykonywania celów statutowych wspólnoty;
1.7. Prowadzenie ewidencji finansowej;
1.8. Naliczanie płac oraz rozliczanie podatków;
1.9. Prowadzenie sprawozdawczości;
1.10. Zarządzanie majątkiem trwałym wspólnoty;
1.11. Czuwanie nad całością życia wspólnoty i zgodnością prowadzonego w niej nauczania ze Słowem Bożym, wyznaniem wiary i statutem Kościoła oraz nad przestrzeganiem przez członków zasad etyki chrześcijańskiej;
1.12. Kierowanie działalnością ewangelizacyjną i gospodarczą wspólnoty.

§ 31

Prawnym organem, za pomocą którego Wspólnota Kościoła wykonuje swoje prawa i obowiązki jest Pastor Wspólnoty.

§ 32

Pastor Wspólnoty jest osobą duchowną.

§ 33

W razie niemożności pełnienia funkcji przez Pastora wspólnoty, zastępuje go osoba upoważniona przez niego lub Radę Starszych Kościoła.

§ 34

Wspólnoty działają na podstawie niniejszego statutu oraz statutów ustanowionych dla nich i zaakceptowanych przez Radę Starszych Kościoła.