100 dni modlitwy

9 lutego 2015 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości, Ogłoszenia, Polecamy

6 plus 1 tematów modlitewnych za Izrael

 Harald Eckert (Chrześcijanie dla Izraela)

W Biblii, Izrael jest nazwany „źrenicą Bożego oka” (Za 2,12), Jego „synem pierworodnym” (Wj 4,22, Oz 11,1), Jego „małżonką” (Iz 54,5-6). W Nowym Testamencie Bóg nazywa Izrael „umiłowanymi ze względu na praojców” i ludem, którego dary i powołania nigdy nie będą odwołane:

„Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże” (Rz 11,28-29).

Tak, od czasu do czasu Izrael błądził i Bóg musiał go dyscyplinować tak, jak przepowiedział to w Pwt 28 i potwierdzał przez wielu swoich proroków. Prawie dwa tysiąclecia diaspory między pierwszym a dwudziestym wiekiem były wyrazem tej dyscypliny. Ale wraz z powrotem Żydów do Ziemi Obiecanej, historia i los Żydów radykalnie się zmienił – na zawsze: Bóg odnawia swoje względy wobec Syjonu (Ps 102,14). On odbudowuje swój lud. On zaczyna wypełniać swoje obietnice – Jego wszystkie dobre obietnice! Jak przepowiedzieli wszyscy starotestamentowi prorocy i jak sam Jezus to potwierdził:

„Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane ojcom” (Rz 15,8).

Żyjąc w tych „czasach ochłody” (Dz 3,19-21), my jako chrześcijanie na całym świecie jesteśmy powołani do tego, by radować się z Bożej pracy odbudowy Izraela i modlić się za Izrael i Żydów w duchu Bożej miłości, Bożych względów i Bożych wspaniałych obietnic dla Jego ludu. W tym krótkim instruktażu, chciałbym wyszczególnić sześć biblijnych tematów do modlitwy i wstawiennictwa odnośnie Izraela, a następnie dodać jeden bardzo ważny temat – 6+1 – również dotyczący Izraela, ale pod całkiem innym kątem.

 Temat do modlitwy nr 1

Dziękowanie Bogu za Izrael!

Zawsze dobrze jest rozpocząć nasze modlitwy i wstawiennictwo od dziękczynienia. Jeśli chodzi o Izrael, jest za co Bogu dziękować. W Rz 11,17-18 Izrael nazwany jest korzeniem drzewa oliwnego, do którego, my wierzący z pogan, zostaliśmy wszczepieni. Rz 9,4-5 wyjaśnia dokładniej, czym jest ten korzeń przez objawienia i odkupieńcze dzieła Boga dane szczególnie Żydom i Izraelowi. Teraz stał się on również naszym korzeniem, naszym fundamentem i naszą kotwicą jako Kościoła Jezusa Chrystusa przez wieki, w każdym narodzie.

„Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie, i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen” (Rz 9,4-5).

Oprócz tych „darów i powołania” (Rz 11,29) Żydów, do których my zostaliśmy „wszczepieni”, świat i kościół otrzymał dużo więcej błogosławieństw od Żydów Większość Biblii (Stary i Nowy Testament) był napisany przez żydowskich autorów. Idea siedmiodniowego tygodnia z jednym dniem wolnym od pracy pochodzi od Żydów. Dziesięć przykazań. Dwunastu apostołów. Pierwszy kościół w Izraelu. To wszystko pochodzi od Żydów – wyłącznie od Żydów! To nasz fundament! Nasze korzenie! Jakież to dziedzictwo! Jakie bogactwo objawienia i duchowego ubogacenia, za które my, globalny Kościół Jezusa, możemy być wdzięczni!

 Temat do modlitwy nr 2

Modlitwa o pokorę w Kościele w odniesieniu do Żydów

Rz 11 zawiera najgłębsze prawdy i wejrzenie z całego Nowego Testamentu na temat relacji żydowsko-chrześcijańskich. Paweł mówi o relacji między żydowską „resztką” a żydowskim „całym Izraelem”. Mówi o roli globalnego Kościoła jako przykładu Bożego miłosierdzia i miłości wobec Żydów. Mówi najpierw o doprowadzeniu „pełni pogan” do Królestwa zanim zbawiony będzie cały Izrael. I mówi o niebezpieczeństwie postawy arogancji Kościoła wobec tej części Żydów, która nie uwierzyła w Chrystusa:

„To nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie” (Rz 11,18-21).

Prawdopodobnie największą tragedią w historii Kościoła jest to, że przez wieki Kościół Jezusa, zwłaszcza w Europie, nie brał pod uwagę tego ostrzeżenia apostoła Pawła. Uczono powszechnie, że Bóg na zawsze odrzucił Żydów – usuwając swoją miłość od nich, ponieważ odrzucili Chrystusa i Ewangelię. Dlatego, w różnych okresach historii, Kościół wzrastał w aroganckiej pysze wobec Żydów. Z okrucieństwem prześladowano Żydów, a setki tysięcy zabito, szczególnie w czasach średniowiecza. Bez tego masowego wyrazu chrześcijańskiego antysemityzmu w historii Kościoła, Holokaust w czasie II Wojny Światowej, mógłby się nie wydarzyć.

Dla Boga jest to poważna sprawa. Kościół naprawdę nie będzie mógł być piękną Oblubienicą Chrystusa czekającą na powrót Oblubieńca, Jezusa, jeśli się nie nawróci, nie zawróci ze swoich dróg i nie zamieni swojego aroganckiego podejścia do Żydów na postawę wdzięczności, pokory i miłości względem nich. Niech Bóg da nam łaskę, by modlić się, aby dokładnie ta zmiana zaistniała i niech On otworzy nasze własne serca na ducha miłości przez Jego wielkie miłosierdzie według Rz 11,30nn.

 Temat do modlitwy nr 3

Modlitwa o Kościół, aby stał się źródłem głębokiej pociechy dla Żydów

Owocem tej wdzięczności i pokornego współczucia jest to, że możemy modlić się o trzecią rzecz: aby globalny Kościół Jezusa mógł stać się obfitym źródłem pocieszenia dla Żydów na całym świecie, a w Izraelu w szczególności. Biblia daje chrześcijanom potężne powołanie i nakaz:

„Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg! Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy” (Iz 40,1-2).

Duch Boży mówi tutaj do ludzi, którzy w oczywisty sposób, NIE są Żydami. Wzywa ludzi, aby pocieszali Żydów, aby ogłaszali Bożą miłość i zachętę do ich duszy, aby mówili do nich o Bożej przychylności – szczególnie do tych, którzy mieszkają w Jerozolimie. To jest słowo do Kościoła naszych czasów. Czasów, w których Żydzi z całego świata są na nowo gromadzeni w ich starożytnej ojczyźnie. Czasów, w których Jerozolima została odbudowana jako stolica żydowskiego Izraela.

Po tragedii Holokaustu sprzed 70 lat, „Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud…” stało się słowem posłania dla milionów chrześcijan i setek chrześcijańskich posług na całym świecie. To był fundament powstania organizacji „Chrześcijanie dla Izraela”. I pozostaje to naszym fundamentem do dzisiaj. Módlmy się, aby globalny Kościół Jezusa został dotknięty i przemieniony przez miłość Jezusa do Jego własnego ludu jak jest to wyrażone w słowach: „Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud…”.

 Temat do modlitwy nr 4

Modlitwa o odnowienie Izraela

W miarę jak duch Pana przyprowadza Żydów z powrotem do ich ziemi z czterech krańców świata, naszym przywilejem i naszą radością jako chrześcijan jest modlić się o ten historyczny ruch i – tam, gdzie Bóg nam pozwala – nawet w tym uczestniczyć. Dla nas, jako Chrześcijan dla Izraela pomaganie Żydom w imigracji do Izraela jest jednym z naszych najwyższych priorytetów i naszą radością jest pracować razem z innymi chrześcijańskimi posługami takimi jak Ebenisteria, Międzynarodowa Operacja Exodus (Operation Exodus International) i innymi, którzy pomagają w tym procesie.

Proszę módlmy się o tę wielką pracę zgodnie z Bożym Słowem:

„Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się. Znowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii; ci, którzy je sadzą, korzystać z nich będą. Zaprawdę, idzie dzień, gdy stróże wołać będą na górach efraimskich: Wstańcie! Pielgrzymujmy na Syjon, do Pana, Boga naszego! (…) Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie” (Jr 31,4-6.8).

 Temat do modlitwy nr 5

Modlitwa o pokój i chwałę Jerozolimy

W Psalmie 122,6 mamy zachętę, by modlić się o pokój Bożego świętego miasta i „miasta wielkiego króla” – Jerozolimy:

„Proście o pokój dla Jeruzalemu! Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują!” (Ps 122,6).

W tym samy czasie Biblia mówi nam, że nieustanny i stabilny pokój nastanie tylko wtedy, gdy „książę pokoju” powróci do swojego miasta. Wtedy Jerozolima dojdzie do pełni obietnic, które Bóg jej dał – do pełni swojej chwały. Ale, aby to się stało, powoływane są miliony modlących się wstawienników, którzy mają „przypominać” Bogu poprzez wstawiennictwo o tych biblijnych obietnicach:

„Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę, i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. (…) Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi!” (Iz 62,1-2.6-7).

Jerozolima będzie centrum konfliktów czasów ostatecznych, zanim sam Pan powróci na Górę Oliwną, która jest na wschód od Starego Miasta Jerozolimy, jak to przepowiedziano:

„Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu…” (Za 14,4).

Dlatego, Jerozolima naprawdę zasługuje na najwyższy poziom uwagi w modlitwie i we wstawiennictwie.

Temat do modlitwy nr 6

Modlitwa o zbawienie „całego Izraela”

Powołanie Abrahama (Rdz 12,1-3) było początkiem Bożej zbawczej historii z Żydami i przez Żydów. Zbawienie całego Izraela po tym, jak wypełniony zostanie nakaz „Wielkiego Posłannictwa”, będzie punktem kulminacyjnym tej ery ludzkości:

„A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzech ich” (Rz 11,25-27).

Niesamowitym i wnoszącym dużo objawienia jest fakt, że wypełnienie nakazu Jezusa, by głosić Ewangelię Królestwa po całej ziemi, przerwane jest tutaj przez objawienie Pawła. Po tym, jak pełna liczba pogan wejdzie do Królestwa, Żydzi będą zbawieni na narodowym, zbiorowym poziomie, dokładnie tak, jak przepowiadali to prorocy wspomniani przez Pawła w Rz 11,27. W Księdze Zachariasza czytamy:

„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym” (Za 12,10).

Pośrodku ostatecznej bitwy o Jerozolimę, Duch Święty zostanie wylany na Izrael. Duch Święty przyjdzie jako duch modlitwy. Cały Izrael uświadomi sobie, że tylko Bóg może im pomóc. Tylko Boża łaska może ich zbawić – fizycznie i duchowo. I w owym momencie „zasłona|” zostanie zdjęta – i „zobaczą” Tego, którego przebodli. Ich serca zostaną przeszyte, podobnie jak przeszyte zostały serca braci Józefa, kiedy nagle uświadomili sobie, że Józef nie był obcym despotą, ale ich bratem, z ich ciała i krwi… Jak serca trzech tysięcy osób w dniu Pięćdziesiątnicy zostały przeszyte, kiedy uświadomili sobie, że człowiek, którego ich liderzy oddali Rzymianom na ukrzyżowanie, był naprawdę Mesjaszem przepowiedzianym przez ich proroków.  Wtedy „cały Izrael” nawróci się przez Boże objawienie w modlitwie i błaganiu (Za 12,10). Zaraz po tym Jezus powróci i Jego stopy staną znowu na Górze Oliwnej (Za 14,4).

Podsumowując, widzimy, że modlitwa o wypełnienie wielkiego nakazu, o zbawienie całego Izraela i o powrót Pana jest całkowicie zgodna i głęboko wpleciona w Bożą wolę, jak objawia nam to Biblia. Wszystko to razem wyraża odkupieńcze plany i cele Boga dla naszych czasów i naszego pokolenia. „Amen. Przyjdź Panie Jezu!” (Obj 22,20b).

Temat do modlitwy nr 6+1

Modlitwa, aby twój naród stał się lub nadal był błogosławieństwem dla Izraela!

Przedstawione wyżej pierwsze sześć tematów modlitwy było w sercach i modlitwach milionów chrześcijan na całym świecie przez ostatnie dekady. Z pewnością, albo byłeś jednym z nich, albo właśnie dołączasz do tego strumienia Ducha. Cudownie!

Ten ostatni, siódmy temat do modlitwy za Izrael nie był popularnym tematem w przeszłości, ale szybko staje się kwestią naglącą w miarę jak obserwujemy zbliżanie się końca czasów: modlitwa za nasze rządy, za naszych przywódców, za naszych ludzi i za nasze narody w odniesieniu do ich i naszej postawy i relacji z Izraelem i Żydami. To jeszcze nie jest popularna kwestia, na której koncentrują się nasze modlitwy, ale przez Bożą łaskę, stanie się taką wkrótce!

 Proszę zanotujcie:

27 stycznia – 8/9 maja

Dni Globalnej Modlitwy

Info: www.100-days.eu

Budując na fundamencie naszych pierwszych 6 tematów, ten modlitewny temat „6+1” stanowi centrum „Global Prayer Call 2015” (GPC), która będzie trwać od 27 stycznia do 8/9 maja, 2015. To wezwanie do modlitwy rozpocznie się „Globalnym Dniem Modlitwy” 27 stycznia i zakończy „Globalnym Dniem Modlitwy” 8/9 maja (w zależności od tego, w jakiej części świata mieszkasz).

Biblijna podstawa dla GPC znajduje się w Rdz 12,3:

„I będę błogosławił (narody) błogosławiącym tobie, a przeklinających cię, przeklinać będę; i będą w tobie (narodzie żydowskim) błogosławione wszystkie plemiona ziemi.”

To jest podstawowe duchowe prawo w odniesieniu do relacji między narodami ziemi a Żydami. To prawo się nigdy nie zmieniło i jest aktualne dzisiaj jak i wtedy, gdy Pan wypowiedział je do Abrahama około czterech tysięcy lat temu. I będzie ono coraz bardziej aktualne i decydujące w miarę jak ten wiek będzie chylił się ku końcowi i jak będzie przybliżać się powrót Jezusa. W Rdz 12,3 Biblia wyraźnie pokazuje, że będzie ostateczny sąd nad ludami i narodami:

W Jl 3 Pan mówi o dniu sądu, o „Dolinie Józafata” (Jl 3,7) i o „Dolinie Sądu” (Jl 3,19; w ang. „dolina decyzji”) dla wszystkich narodów. To jest ten sam moment, do którego odnosił się Jezus, gdy mówił o swoim powrocie i zgromadzeniu narodów przed Nim na sąd:

„A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy” (Mt 25,31-33).

Oto dlaczego czujemy silne przynaglenie, by zwołać wstawienników z całego świata nie tylko by modlić się o Izrael, ale również o swoje grupy etniczne i narody w kontekście ich relacji z Izraelem u końca czasów! Czy do nas dołączysz?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, proszę wejdź na stronę Global Prayer Call 2015:

www.100-days.eu

Zachęcamy do ściągnięcia książki „Izrael, narody i Dolina Decyzji” bezpłatnie (pdf).

Książka ta da ci biblijne i historyczne tło – włączając wgląd w aspekty międzynarodowego prawa, co może cię zaskoczyć. Jeśli chcesz swoją własną kopię książki, chętnie ci ją prześlemy – również bezpłatnie (aby ją zamówić, proszę odwiedź stronę www.100-days.eu).

70 lat temu, 6 milionów Żydów zostało zamordowanych przez Nazistowskie Niemcy i ich sprzymierzeńców z żadnego innego powodu jak tylko z samego faktu, że byli Żydami. Większość narodów odwróciła wzrok i pozwoliła, aby to się stało. Większość kościoła również odwróciła wzrok. Dziś Izraelowi znów grozi izolacja, terror i unicestwienie przez ich wrogów. A co z narodami? Czy wyciągnęły naukę z historii? Czy stoją z Izraelem w zrozumieniu i solidarności?

A co z Kościołem? Czy nauczyliśmy się z historii? Czy stawiamy się w miejscu pełnego miłości współczucia i modlitwy z Izraelem i Żydami? Czy rozumiemy niebezpieczeństwo, jakie jest przed naszymi ludami i narodami, jeśli dystansują się od Izraela, przymykają oko lub nawet sympatyzują z wrogami Izraela?

Drogi bracie, droga siostro! Jak bardzo możemy być w stanie poruszyć Boże serce, aby okazał współczucie, kiedy będzie sądził nasze narody w połączeniu z odczuwaniem w sercu modlitw i wstawiennictwa wierzących w tych narodach. Niech miłość Jezusa do swojego ludu i swojej ziemi Izraela, jak również do twojego narodu stanie się twoją miłością. Jeśli zostałeś dotknięty tą wiadomością, proszę odwiedź naszą stronę, przeczytaj książkę i dołącz do nas w tym Globalnym Wezwaniu do Modlitwy 2015 (Global Prayer Call 2015)!

 Proszę wesprzyj Global Prayer Call

Chrześcijanie dla Izraela – Niemcy

IBAN: DE79 5205 0353 0140 0028 87

Swift-Bic.: HELADEF1KAS

 Kontakt

info@100-days.eu

www.100-days.eu

Folder w formacie pdf do pobrania tutaj.

Książka „Izrael, narody i Dolina Decyzji” – Harald Eckert

24 sierpnia 2014 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości, Polecamy

Wszystkim, zainteresowanym tematyką Izraela i modlitwy za Izrael i narody gorąco polecamy książkę Haralda Eckerta pt. Dolina Decyzji. Wyjaśnia ona znaczenie Izraela w kontekście Bożego planu dla narodów świata w sposób bardzo konkretny, jasny i uporządkowany. Książka zawiera również szereg artykułów napisanych przez różnych autorów, które poruszają tematy związane z modlitwą za Izrael.
Książkę będzie można pobrać wkrótce za darmo w formacie pdf (klikając na okładkę poniżej). Można ją rozpowszechniać i umieszczać do niej linki na własnych stronach internetowych.

 

Nagrania z Seminarium Modlitwy – już dostępne

 

Zachęcamy do zapoznania się z nauczaniem Dale’a Andersona, zarejestrowanym w czasie Seminarium „Znaczenie modlitwy w Bożych planach”. Czytaj dalej

Mt 15 – Wytrwałość w proszeniu – 02-02-2014 – Irena Stankiewicz

17 lutego 2014 przez  
W kategorii 2014 rok, Aktualności, Audio, Nowości

Czytaj dalej

SEMINARIUM – „Znaczenie modlitwy w Bożych planach”

31 stycznia 2014 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości, Ogłoszenia

 

Seminarium odbyło się w Kielcach, 15-16 marca 2014 w SHL-ZUGA ul. Zagnańska 27.

Głównym nauczycielem był Dale Anderson, który przez ponad 10 lat wraz z całą swoją rodziną służy w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOP) w Kansas City. Jest cenionym i inspirującym mówcą w dziedzinie modlitwy i przygotowania Kościoła na powtórne przyjście Jezusa.

Nagrania:

Nagrania zarejestrowane w czasie seminarium można zamawiać:

Telefonicznie:

Tel. Kom. +48 532 836 777 (T-Mobile), Tel. : +48 41 2413581, Tel. : +48 41 3124362

Przez e-mail:

biuro@wieczernik.pl

Za pośrednictwem sklepu internetowego:

www.wydawnicto.wieczernik.pl

Serdecznie zapraszamy – naprawdę warto posłuchać!

Wezwanie do narodowego postu i modlitwy

30 listopada 2012 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości, Ogłoszenia

Wezwanie do narodowego postu i modlitwy w dniach 5-25 stycznia 2013 r. Czytaj dalej

Zaproszenie na kursy

1 czerwca 2011 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości

Być może zastanawiasz się, co napędza, gdzie podąża, w jaki sposób naprawdę powstał i jak zakończy swoje istnienie ten szalony świat. Jeśli Twoje życie nie satysfakcjonuje Cię, jeśli ciągle potrzebujesz nowych „wartości”, które kształtują media (np.: nowy samochód, dom, wzorowa rodzina, wykształcenie, dobrobyt, kariera zawodowa itp.), a po zdobyciu zamierzonego celu zadowolenie jednak nie przychodzi lub bywa krótkotrwałe i nieustannie odczuwasz niedosyt… Jest Ktoś, kto może Ci pomóc! JEZUS CHRYSTUS – jedyny znawca ludzkiej natury, serca i ducha. Twój Stwórca, wszechmogący i miłosierny Bóg jest odpowiedzią na Twoje pytania, na każdą Twoją potrzebę. Tylko On wie, czym możesz wypełnić wewnętrzną pustkę, ponieważ to On stworzył Cię na Swój obraz i podobieństwo (Księga Rodzaju 1:27-30) – naprawdę!
Może myślisz, że to prywatna sprawa, że o Jezusie powinno się mówić tylko w kościele, że przecież każdy ma prawo do swoich przekonań i do swojej wiary… W pewnym sensie masz rację, ale dzielenie się Dobrą Nowiną z innymi jest naturalnym pragnieniem każdego chrześcijanina. Ci, którzy osobiście doświadczyli miłości Jezusa Chrystusa, po prostu nie są w stanie zachować jej dla siebie, dlatego chcą się nią podzielić z Tobą w kieleckim Parku Miejskim w sobotę 11 czerwca 2011r. Czy jesteś w stanie poświęcić odrobinę swojego wolnego czasu, by doświadczyć przemiany życia? Jeśli tak, zapraszamy Cię razem z Twoimi bliskimi na koncert i wiele atrakcji od godz. 14.30!
Zapraszamy Cię także do udziału w kursach: „Alfa”, „Omega” i „Wyjaśnianie snów” od września br. (więcej informacji o kursach w dalszej części folderu).

KONCERT
Kluczem do decyzji o zmianie stylu życia może być dla Ciebie spotkanie z człowiekiem, który doświadczył wewnętrznej przemiany i chce Ci o tym opowiedzieć. Raper z Royal Rap – MIREK „KOLA” KOLCZYK – ok. godz. 16.15 i 17.45 wyśpiewa historię swojej relacji z Ojcem. Doświadczył on bezwarunkowej miłości, dzięki której zobaczył siebie w nowym świetle. Do tego momentu znał tylko więzienie, narkotyki, kradzieże i …zagubienie. Tak więc – jeśli Twoje dzieje są podobne – dla Ciebie też jest ratunek!

WYJAŚNIANIE SNÓW
Jeśli masz sny, których nie rozumiesz lub nie wiesz, że Bóg może przez nie do Ciebie mówić, zapraszamy Cię do namiotu, w którym spróbujemy Ci je wyjaśnić na podstawie Pisma Świętego.

MODLITWA O UZDROWIENIE
Jeśli cierpisz na jakąkolwiek chorobę ciała lub duszy, zapraszamy Cię do namiotu, w którym będziemy modlili się o Twoje uzdrowienie. Doświadczyliśmy wielu uzdrowień i teraz to, co darmo otrzymaliśmy, chcemy darmo udzielać innym.

ZAPROSZENIE NA:
Spotkanie dające możliwość otrzymania uzdrowienia przez uwielbienie.
Uwielbienie Boga uwalnia Bożą moc do uzdrowienia. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia ciała lub uzdrowienia wewnętrznego, zapraszamy Cię w każdą następną niedzielę o 10.30 do sali SHL – ZUGA przy ul. Zagnańskiej 27. Będziemy uwielbiać Boga i modlić się o Twoje uzdrowienie. Pamiętaj, Bóg pragnie błogosławić swoje dzieci, a choroba i cierpienie nie jest Jego wolą dla Ciebie!

Kurs „Alfa”:
Chrześcijaństwo to nie religia, ale osobiste poznanie Jezusa Chrystusa. Nie można kochać i naśladować kogoś, kogo się nie zna. Kurs „Alfa” to seria spotkań, na których będziemy poznawać Osobę Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego oraz co Pismo Święte mówi na temat naszego zbawienia i chrześcijaństwa. Kurs „Alfa” jest zaakceptowany i organizowany przez wszystkie kościoły chrześcijańskie (w tym Kościół Katolicki). Więcej informacji o kursie znajdziesz na stronie www.alfapolska.org.

Kurs „Wyjaśnianie snów”:
Sny są „nocnymi podpowiedziami Pana Boga”, przez które chce On objawiać nam swoją wolę dla naszego życia, dawać wskazówki i ostrzeżenia. Poznając biblijną symbolikę, można uczyć się „języka snów”, a przez to rozpoznawać, co Bóg chce nam przez nie powiedzieć. Kurs jest przeznaczony dla każdego zainteresowanego tą tematyką, ale szczególnie dla tych, którzy mają wiele snów i chcieliby dowiedzieć się, co one oznaczają.

Kurs „Omega”:
Jedna z głównych prawd Pisma Świętego to powtórne przyjście Jezusa i wydarzenia z tym związane. Jest to temat poruszany w 150 rozdziałach Starego i Nowego Testamentu, a dotyczy wydarzeń wielkich i strasznych, które swoim zasięgiem obejmą całą ziemię. Bóg chce nas przygotować na to, co nadchodzi, dlatego tak wiele na ten temat mówi w swoim Słowie. Studiowanie polecanego zagadnienia jest ekscytujące i pożyteczne. Więcej informacji o tzw. czasach ostatecznych można znaleźć na stronie www.zarazwracam.org.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURSY:
Zależy nam na pokazaniu Ci kochającego Boga i na tym, aby miłość Taty z nieba dotknęła Twojego serca. Pragniemy, abyś zrozumiał, jak szczególny jesteś dla Niego i jak ważne jest Twoje życie nie tylko teraz, ale i w wieczności. Dlatego jeśli zainteresowała Cię tematyka któregoś z proponowanych przez nas kursów i chciałbyś w nim uczestniczyć, wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy. Po wakacjach zostaniesz poinformowany, kiedy i gdzie kurs się rozpocznie.

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Wybierz rodzaj kursu (obowiązkowe)

Uwagi

Dom Modlitwy Izrael – Ania Gulba

12 października 2009 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości, Wspieramy

Ania Gulba

Ania Gulba

Nazywam się Anna Gulba. Jestem członkiem Kościoła Chrześcijańskiego „Wieczernik” w Kielcach. Od 2005 roku pomagam Irenie Stankiewicz w prowadzeniu Domu Modlitwy w Jerozolimie, gdzie spędzam około 8 miesięcy w ciągu roku. Moim zadaniem jest trzymanie regularnych dyżurów modlitewnych, praktyczne prowadzenie domu oraz pomaganie osobom przyjeżdżającym do Domu Modlitwy w owocnym spędzeniu czasu w Izraelu.

Moje regularne wyjazdy do Izraela rozpoczęły się w 2005 roku, kiedy to dołączyłam do Ireny Stankiewicz i Heleny Sabatkowej jako pomoc w prowadzeniu niemieckiego Domu Modlitwy na Górze Oliwnej. Moment ten poprzedziły miesiące (ok.1,5 roku) szukania Bożego prowadzenia, pytań, próśb o potwierdzenia i wszystkiego, co może wiązać się z podjęciem decyzji o wyjeździe. Równocześnie, mając w sercu coraz większe pragnienie i przekonanie, że to jest to, co mam zrobić i do czego dążyć, próbowałam tak organizować swoje życie, by móc w każdej chwili wyjechać, jeśli tylko Bóg otworzy drzwi.

Moim pierwszym powodem wyjazdu do Izraela była chęć spędzenia osobistego czasu z Bogiem w takim miejscu oddzielenia, jakim jest Dom Modlitwy. Z czasem jednak Bóg zaczął poszerzać objawienie na temat Izraela, Jego planów z nim związanych i Jego pragnienia, by stać za tym narodem w modlitwie i angażować w to coraz więcej ludzi. Tym samym moje spojrzenie na pobyt w Izraelu zmieniło się i poszerzyło o nowe aspekty.

Ania Gulba

Ania Gulba

Po dwóch latach regularnych wyjazdów na Górę Oliwną nastąpiła zmiana. Zdecydowałam się wówczas dalej towarzyszyć Irenie Stankiewicz tym razem w tworzeniu polskiego Domu Modlitwy wierząc, że taka jest wola Boża. Przez ostatnie 2,5 roku w wynajętym przez Irenę mieszkaniu (już drugim z kolei) poza zajęciami związanymi z praktycznym prowadzeniem domu, utrzymujemy regularne dyżury modlitewne, studiujemy Biblię, nawiązujemy kontakty z Żydami oraz pomagamy osobom przyjeżdżającym do Domu Modlitwy jak najowocniej spędzić czas w Izraelu zarówno pod względem duchowym jaki i praktycznym ( poznawanie miejsc ważnych z biblijnego punktu widzenia i nie tylko).

U zarania wizji tego Domu leży mocne przekonanie, że ma to być Dom Modlitwy nie dla jednego kościoła, ale Dom Modlitwy dla Polaków. I muszę powiedzieć, że wielkim błogosławieństwem jest każda osoba, która decyduje się na pobyt tutaj, bez względu na to czy znamy ją osobiście czy nie. Dlatego też wierzę i oczekuję, że Bóg będzie kładł w serca wielu ludzi pragnienie, by przyjechać do Izraela i spędzić trochę czasu w tym Domu Modlitwy.

Ania Gulba

Dla osób zainteresowanych wsparciem posługi Ani Gulby podajemy numer rachunku bankowego na który można kierować środki.

mBank nr 18 1140 2004 0000 3302 6132 3518

Ania Gulba

Ania Gulba

Modlitwa za Polskę – Jacek Sierka i Edward Ćwierz

11 października 2009 przez  
W kategorii 2009 rok, Aktualności, Audio, Nauczania Niedzielne, Nowości

Czytaj dalej

I Ziemię ich uzdrowię

4 września 2009 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości

Krajowa Konferencja Ruchu Polska dla Jezusa

Legnica, 18-20 września 2009r.

W tym roku motto konferencji brzmi: „I ziemię ich uzdrowię”.

Jako liderzy Ruchu Polska dla Jezusa jesteśmy przekonani na podstawie tego, co Bóg mówi do nas, że tak jak w poprzednich latach proroczo wypełnialiśmy warunki zawarte w 2 Krn 7,14, tak w tym roku mamy stanąć razem, aby proroczo ogłosić uzdrowienie naszej ziemi. Podczas tej konferencji razem z pastorami, liderami i wszystkimi ludźmi Królestwa, którzy zechcą przyjechać, chcemy to wspólnie uczynić. Wierzymy, że będzie to szczególny i ważny czas dla uczestników konferencji, dla Kościoła i całego kraju.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na:

www.anastasis.org.pl/iziu

baner

Następna strona »