Ogólna wizja Kościoła Jezusa Chrystusa


Wierzymy, że Jezus Chrystus powołał swój Kościół i uczynił z niego Boże narzędzie i współpracownika w dziele budowania Królestwa Bożego na ziemi. Przykład życia i posługi Jezusa pokazuje, że najważniejszym i pierwszorzędnym powołaniem człowieka na ziemi jest pełnienie woli Ojca. Sam Jezus nie czynił niczego, co nie było zgodne z Jego wolą (zob. J 8,28-29). W ten sposób też polecił modlić się swoim uczniom w Mt 6,9-13. Bóg ma również w swoim sercu i w swoich planach obraz Kościoła, jako Oblubienicy Jezusa i nieustannie działa przez swojego Ducha, aby Kościół doszedł do pełni dojrzałości w Chrystusie i w ten sposób wypełnił Jego wolę.

Pierwszym celem Kościoła jest wypełnienie woli Boga przez to, że Kościół stanie się takim, jaki Bóg zaplanował, świętą (oddzieloną) i doskonałą Oblubienicą swojego Syna. Z tego wynika, że my, jako Kościół nie możemy mieć „własnych” wyobrażeń na temat tego, jaki Kościół ma być i co ma robić. Szukanie Boga, słuchanie, czekanie na Niego i wypełnianie Jego woli jest w tym aspekcie zasadniczo ważne. Kościół, aby rzeczywiście mógł być Bożym narzędziem budowania Królestwa oraz Oblubienicą Jezusa Chrystusa nie może być „jakikolwiek”. Kościół musi wyraźnie zobaczyć Boży wzór i wytrwale do niego zmierzać.

Drugim celem Kościoła jest wypełnienie woli Boga w dziedzinie jego misji (zob. Mt 28,19-20). I w tym aspekcie Kościół również nie może mieć swoich „własnych” planów i wizji. Aby wypełnić swoje zadanie Kościół musi wiernie kroczyć za Bożym prowadzeniem i czerpiąc z Jego łaski czynić wolę Boga na ziemi tak, jak to jest ustanowione w niebie.

Jana 8,28-29
Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.

Mateusza 6,9-13

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Mateusza 28,19-20

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.