Praktyczna realizacja wizji


1. Modlitwa i uwielbienie.
Jako kościół jesteśmy powołani do tego, aby modlić się o wypełnienie woli Bożej. Modlimy się o przebudzenie w Polsce i o to, aby moc Ducha Świętego była uwolniona w każdym chrześcijaninie, a ci, którzy „żyją w ciemności” i w więzach zniewoleń zostali wyprowadzeni do wolności, jaką Jezus obiecał każdemu, kto uwierzy w Jego zbawienie.

Staramy się, aby modlitwa towarzyszyła nam we wszystkich działaniach i w każdym miejscu. Kładziemy wielki nacisk na codzienną, osobistą modlitwę każdego członka kościoła, ponieważ jesteśmy przekonani, że bez niej nie będzie wzrostu zarówno w życiu poszczególnych wierzących jak i całego kościoła (podstawą zwycięstw publicznych są zwycięstwa osobiste). Modlitwa jest ważną częścią spotkań małych grup domowych oraz wszystkich diakonii i posług. Właśnie w małych grupach każdy, nowonarodzony wierzący uczy się znaczenia i praktycznych form modlitwy osobistej i wspólnej. Modlitwa i uwielbienie są główną częścią naszych wspólnych niedzielnych spotkań. Pragniemy w ich czasie w sposób radosny, pełen ekspresji wielbić i wywyższać Boga, zgodnie ze słowami psalmu 100 – ego. Uwielbienie Boga nie jest tylko wstępem i przygotowaniem dobrej atmosfery, ale najistotniejszym elementem i sensem naszych wspólnych zgromadzeń.

Oprócz tego organizujemy różnego rodzaju szczególne okresy modlitwy i postu. Staramy się, aby wypływały one z proroczego słowa, które Bóg mówi do Kościoła na całym świecie i w Polsce, dlatego też staramy się być w łączności z różnymi posługami proroczo-wstawienniczymi w innych krajach i w Polsce. Spośród wielu posług spoza Polski Bóg podłącza nas głównie do Morning Star Ministries, Streams Ministries, International House of Prayer w Kansas City oraz Salt and Light Ministries. Czerpiemy z tych miejsc bardzo dużo proroczego objawienia, zachęty, zrozumienia tego, co Bóg robi w swoim Kościele oraz apostolskiego wsparcia. W Polsce współpracujemy z ruchem Polska dla Jezusa.

2. Post i jałmużna.
Wierzymy, że te trzy elementy: modlitwa, post i jałmużna powinny iść razem ze sobą. Poza osobistym czasem postu i dawaniem jałmużny (do czego bardzo zachęcamy), podejmujemy post jako kościół przede wszystkim przed ważnymi wydarzeniami, które sami organizujemy oraz w jedności z resztą Ciała Jezusa (światowe i narodowe okresy modlitwy i postu). Staramy się, aby dawanie, było stylem naszego życia, dlatego też wspieramy finansowo i materialnie różnego rodzaju posługi i osoby, które pokazuje nam Bóg, w kraju i za granicą.

3. Pokuta i nawrócenia.
Wierzymy, że czas, w którym obecnie żyjemy jest „początkiem bólów porodowych” (zob. Mt 24,8 i Mk 13,8), które zapowiadają powtórne przyjście Jezusa i początek tysiącletniego królestwa Jezusa na ziemi. Dlatego też wezwanie do pokuty i nawrócenia jest w tym czasie niezmiernie ważne. Jego celem jest doprowadzenie każdego indywidualnego wierzącego do pełni świętości, czyli pełnego oddzielenia się od świata i służenia Bogu i Jego Królestwu całym sercem. Prawdziwe, biblijne nawrócenie jest absolutnie koniecznym warunkiem dalszego wzrostu duchowego i przemiany charakteru. Dlatego jednym z głównych celów małej grupy domowej jest doprowadzenie każdego człowieka do miejsca szczerego nawrócenia, a później udzielanie pomocy, zachęty, wsparcia i korekty w celu zachowania życia każdego jej członka w świętości czyli oddzieleniu dla Boga.

4. Rozwijanie darów duchowych.
Apostoł Paweł w 1 Koryntian 14,1 nakazuje nam: „Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa!” Staramy się, aby każdy indywidualny wierzący jak i cały nasz kościół odkrył i rozwijał w sobie dary duchowe. Głównym miejscem ich odkrywania i praktykowania są małe grupy, różnego rodzaju służby i diakonie, a czasami spotkania całego kościoła. Aby dobrze zrozumieć naturę darów duchowych oraz właściwie je wykorzystywać organizujemy różnego rodzaju konferencje, kursy, szkolenia, warsztaty, szkoły biblijne itp. z udziałem gości z kraju i zza granicy. Osobami, które wniosły w tej dziedzinie do naszego kościele znaczący osobisty wkład są: Augustyn Alcala, John Chandler Cleveland, John Paul Jackson, Joel Staab, Jack Winter, Ana Mendez, Lou Engle i wielu innych.

Bóg posłużył się tymi wspaniałymi ludźmi, aby obudzić w nas i rozwijać dar proroctwa, uwielbienia, modlitwy wstawienniczej, interpretacji snów i inne. Aby nie zakopać „talentu”, który dał nam Bóg, staramy się dawać wystarczająco wolności do praktykowania darów duchowych we wszystkich aspektów życia kościoła. W ostatnim czasie Bóg pozwala nam również służyć innym kościołom w odkrywaniu darów duchowych i ich rozwijaniu. W tym celu odpowiadamy na zaproszenia wysyłając nasze zespoły, które prowadzą nauczania i praktykę głównie w dziedzinie: prorokowania, wstawiennictwa, interpretacji snów i uwielbienia.

5. Słuchanie i rozpoznawanie Jego głosu oraz znaków czasu.
Zgodnie z Ef 2,19-20 wierzymy, że Kościół zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków. Proroczy kościół to nie jest opcja dla niektórych, bardziej ekscentrycznych chrześcijan. Kościół, który nie jest proroczy, to znaczy nie stara się usłyszeć głosu Boga, nie ma ważnej części swojego fundamentu i z czasem staje się organizacją religijną. Czas, w którym żyjemy obecnie stawia przed nami dodatkowe wyzwania, które zmuszają nas do rozwijania daru proroczego i uczenia się rozpoznawania znaków czasu, które również traktowane jest przez Jezusa jako bezwzględny nakaz wobec wierzących (zob. np. Mt 16,3). Aby rozwijać dar proroczy organizujemy zarówno konferencje i szkoły, w czasie których uczymy się na temat proroctwa i prorokowania, jak i dajemy miejsce i wolność w ramach kościoła do praktykowania i wzrastania w tym darze.

Interpretowanie proroczych słów, snów i znaków czasu jest dla nas ważną wskazówką w prowadzeniu kościoła oraz indywidualnych jego członków.

Efezjan 2,19-20
A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.

Mateusza 16,3
Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie?