Wizja kościoła lokalnego Wieczernik


Wierzymy, że naszym głównym powołaniem jest budowanie „Wieczernika”, jako kościoła o charakterze apostolskim, a więc wykraczającym poza działanie lokalne w mieście.

Przywództwo jest zespołowe. Zespół ten składa się z proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli, którzy odpowiadają biblijnym wzorcom tych posług. Zespół taki powinien także znajdować się pod nadzorem prawdziwej posługi apostolskiej. Zespoły te nie tylko będą biblijnym odpowiednikiem każdej z tych posług, ale będą też skupione na wyposażaniu wszystkich członków zgromadzenia w darach i posługach, tak jak powiedziane jest w Efezjan 4,11-16. Jest to ich główny cel. Jest to forma mnogości liderów, ale nie współ-równości.

W kościele lokalnym istnieją małe grupy, które ciągle się pomnażają z powodu napływu nowych wierzących. Każda grupa domowa prowadzona jest przez osoby wyposażone do tego, aby prowadzić ludzi do Pana, wypędzać demony, modlić się o chorych i prowadzić nowych wierzących, zakorzeniając ich w zdrowej biblijnej nauce. W grupach tych będą funkcjonować także służby wyposażające, które doprowadzą każdego członka do tego, by mógł prowadzić innych. W ten sposób przywództwo kościoła nieustannie wzrasta i jest odnawiane.

Grupy domowe będą pierwszym miejscem, w którym funkcjonować będą dary Ducha i w których będzie miejsce na uwielbienie, modlitwę, posługę osobistą i poradnictwo. Budowane będą w nich relacje, przez co małe grupy będą przypominały poszerzone rodziny. W ten sposób podstawowa posługa pasterska kościoła sprawowana będzie poprzez grupy domowe, które są wystarczająco małe, by umożliwić budowanie prawdziwych relacji oraz skuteczną opiekę i ochronę każdego w Panu.

Wspólne spotkania kościoła będą dla uwielbienia, modlitwy, nauczania i udzielania proroczego. Zgromadzenia te będą także służyć przyjmowaniu przyjeżdżających apostołów, proroków i posługujących, którzy mają przesłanie dla całego Kościoła oraz wysłuchaniu liderów, którzy otrzymali przesłanie lub posługę dla całego Kościoła. Prawdziwa tożsamość kościoła wypływać będzie z grup domowych, a nie z ogólnych spotkań. Wierzący będą czuli się wolni, by posługiwać i oczekiwać, że Pan będzie poruszał się wszędzie i w każdym czasie.

Wspólne spotkania będą także miejscem, w którym zbierane będą ofiary i rzeczy na potrzeby kościoła, wszystkich, którzy są w potrzebie oraz na różnego rodzaju cele misyjne.

Lokalny kościół będzie również częścią wspólnoty składającej się z lokalnych kościołów znajdujących się w danym mieście czy regionie. Będą się spotykać regularnie, by budować ze sobą relacje i by gościć odwiedzających ich posługujących, którzy przyjadą służyć w ich mieście.

Główną sprawą jest utrzymanie wizji ponad tym, w jaki sposób się spotykamy i w jaki sposób funkcjonujemy w Ciele Chrystusa. Najwyższą wizją musi zawsze być to, by kształtować Chrystusa w Jego ludziach, a nie tylko usiłować dopasować się do konkretnych form spotkań. Prawdziwe życie w Kościele to nic innego jak tylko to, że Pan objawia się pośród nas i przemienia nas objawiając Swoją chwałę.