IV. Jezus Chrystus


Wierzymy, że Pismo Święte objawia, że Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym jednorodzonym Synem Bożym, który zawsze istniał wraz z Ojcem i Duchem Świętym i który przez swoje wcielenie przyjął postać człowieka, stając się Bogiem-człowiekiem. Jezus Chrystus przyjął postać człowieka przez poczęcie z Ducha Świętego i narodzenie się z dziewicy Marii. W jednej osobie Chrystusa istnieją dwie natury: boska i ludzka, a każda jest kompletna i niepodzielna. Można je rozróżnić, lecz nie można rozdzielić, przez co Chrystus jest w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. To zjednoczenie boskiej i ludzkiej natury, będące bezgrzesznym i doskonałym, uprawnia Go do bycia jedynym ofiarowanym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem.
(Ps 2,7; Ps 110,1-4; Mt 1,23; Łk 1,31-33; J 1,14; 1Tm 2,5; 1J 2,1)