V. Odkupienie rodzaju ludzkiego (zbawienie)


Wierzymy, że Jezus jest Mesjaszem posłanym, aby głosić Dobrą Nowinę do ludu Izraela, a następnie, poprzez posłanie swoich uczniów na cały świat, do wszystkich narodów.

Wierzymy, że Jezus Chrystus umierając na krzyżu zgładził nasze grzechy. Będąc Synem Bożym i Panem całego świata, ofiarował ciało swoje na odkupienie i zbawienie rodzaju ludzkiego. Jezus Chrystus umierając na krzyżu zgładził nasze grzechy, niwecząc dzieła diabła. W śmierci Chrystusa wykonało się całkowite zadośćuczynienie sprawiedliwego sądu Bożego i pojednanie człowieka z Bogiem.

Jezus, po swojej śmierci, wstąpił do szeolu, trzeciego dnia zmartwychwstał, następnie wstąpił do nieba i otrzymał od Ojca władzę nad wszelkim stworzeniem. I tak jak został wzięty do nieba, tak powróci w swojej chwale, zasiądzie na tronie Dawida w Jerozolimie i będzie Królem całej ziemi.

Jezus Chrystus przygotował zbawienie dla wszystkich ludzi, które staje się udziałem człowieka przez pokutę, wiarę i powtórne narodzenie (J 3,3-5). Prawdziwa pokuta jest to żal za grzechy, wyznanie grzechu i porzucenie go. Wiara z kolei daje pewność odpuszczenia grzechów i pełnego zbawienia.

W chwili prawdziwej pokuty i nawrócenia w człowieku odbywa się wewnętrzna przemiana, którą Biblia nazywa powtórnym narodzeniem.

Wierzymy, że Bóg pragnie zbawić każdego człowieka. Zbawienie jest darem łaski, na który żaden człowiek nie może sobie zasłużyć. Przyjęcie tego daru dokonuje się przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa.

Wierzymy, że Bóg nigdy nie porzucił swojego ludu Izraela i pozostaje wierny wszystkim przymierzom i obietnicom danym Izraelowi. Wierzymy, że „zbawienie pochodzi od Żydów” (J 4,22), a Izrael jest pierworodnym synem Boga.

Wierzymy, że my, wierzący z pogan /nie-Żydów/, kiedy nawracamy się do Jezusa Chrystusa, stajemy się częścią ludu Bożego, złożonego z „dwóch części ludzkości” – z Izraela i narodów. Poprzez duchową adopcję, stajemy się dziećmi Bożymi oraz zostajemy wszczepieni w drzewo oliwne Izraela i w ten sposób stajemy się uczestnikami obietnic zawartych w Bożym Słowie.

Wierzymy, że kiedy Mesjasz powtórnie przyjdzie, narody będą przez Niego sądzone na podstawie ich stosunku do Izraela według obietnicy danej Abrahamowi: „Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinającym cię przeklinać będę” (Rdz 12,3).

(Mt 15,24; Dz 1,11; Łk 1,32; Iz 9,6; Za 14,9; Iz 53,10; Rz 3,25; Hbr 2,17; Rz 5,10; Łk 10,13; Jl 2,12-13; Job 42,6; Łk 18,13-14; Mt 12,41; Ez 14,6; Iz 55,7; Dz 16,31; Rz 3,28; Ef 1,7; Ef 2.8-9; J 3,1-8; Rz 11,28-29; Jr 31,31-33; J 4,22; Rz 11,17; Ef 2,11-14; Mt 25, 31-46)